Czas trwania:

20-03-2023 - 25-05-2023

Dla kogo?

Zapraszamy studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

Nagroda:

Książki PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, dedykowane gadżety, imienne dyplomy

Regulamin

REGULAMIN II EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY

Z ZAKRESU

„BADAŃ FIZYKALNYCH I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Olimpiada organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, 1668, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
 2. Olimpiada wiedzy z zakresu „Badania fizykalne i choroby cywilizacyjne” skierowana jest do studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
 3. Celem Olimpiady jest promowanie wśród studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo znaczenia badań fizykalnych i profilaktyki chorób cywilizacyjnych w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza i położnej.
 4. Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne organizatorów oraz środki uzyskane od sponsorów, w tym darowizny od osób prawnych i osób fizycznych.
 5. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Olimpiady wynikają z niniejszego regulaminu.

 

§ 2
ORGANIZATOR

 1. Organizatorami Olimpiady wiedzy z zakresu „Badania fizykalne i choroby cywilizacyjne ” są Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach oraz Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 2. Organizatorzy odpowiadają za organizację i przebieg Olimpiady, a do sprawowania nadzoru merytorycznego powołają Komitet Naukowy.
 3. W skład Komitetu Naukowego wchodzi przedstawiciel Konsultantów Krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciel uczelni kształcącej studentów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, przedstawiciele organizatorów.
 4. Organizatorzy spośród osób wchodzących w skład Komitetu Naukowego wskazują przewodniczącego.
 5. Do obowiązków przewodniczącego Komitetu Naukowego należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Komitetu Naukowego. 

 

§ 3
UCZESTNICY OLIMPIADY

 1. Do udziału w Olimpiadzie może przystąpić dowolna liczba studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo i położnictwo z każdej Uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
 2. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:
  • Przestrzegania niniejszego Regulaminu .
  • Wypełnienia przed przystąpieniem do Olimpiady oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych.
  • Poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Olimpiadzie.
 3. Uczestnik Olimpiady ma prawo wglądu do wyników pierwszego i/lub drugiego etapu Olimpiady.

Koszt podróży na drugi etap Olimpiady ponosi uczestnik lub Uczelnia, która wytypowała  uczestnika do Olimpiady (w tym drugim przypadku w zależności od ustaleń wyłącznie w relacji uczestnik – Uczelnia).Liczba miejsc w drugim etapie jest ograniczona do 30 uczestników (Finaliści Olimpiady). O zakwalifikowaniu do udziału w drugim etapie Olimpiady będzie decydowała liczba zdobytych punktów w etapie pierwszym. W przypadku tej samej liczby punktów, drugim kryterium wyłonienia Finalistów Olimpiady będzie krótszy czas odpowiedział na wszystkie pytania w teście wiedzy, który Finalista Olimpiady otrzyma od Organizatorów, a jeśli i to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia – decyzję o wyłonieniu Finalistów drogą losowania lub zwiększeniu ich liczby podejmie Komitet Naukowy.

 

§ 4
ORGANIZACJA OLIMPIADY

 1. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. Uczestnikiem Olimpiady może być wyłącznie student I stopnia kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Uczelni mającej siedzibę w Polsce. Pytania i odpowiedzi sformułowane będą wyłącznie w języku polskim, a klucz poprawnych odpowiedzi ustalony zostanie na podstawie polskiego programu studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
 2. Zakres tematyczny Olimpiady wynika ze standardu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo i obejmuje wiedzę z zakresu badań fizykalnych oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w tym: chorób układu krążenia, cukrzycy i nowotworów. Jednak Organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi standardu kształcenia.
 3. Olimpiada organizowana jest w opisanych w regulaminie trzech etapach
 4. Zgłoszenia uczestników należy dokonać przesyłając kompletnie wypełniony i podpisany przez uczestnika i opiekuna formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem https://nursing.com.pl/strona/6418309d174911e773b05ecc : (i) za pośrednictwem strony www https://nursing.com.pl/strona/6418309d174911e773b05ecc y albo (ii) mailem na adres  kontakt@nursing.com.pl. Nieprzekraczalny termin wypełnienia formularza   20 kwietnia 2023 r. Formularze przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Etap pierwszy Olimpiady przeprowadzony zostanie w dniu 25 kwietnia 2023 r. online i rozpocznie się o godz. 19:00. Każdy Uczestnik otrzyma link do testu na swój adres mailowy. Test będzie aktywny przez 55 minut (do 19:55) – z zastrzeżeniem, że na rozwiązanie testu od jego rozpoczęcia jest 40 minut. Test zawiera 80 pytań jednokrotnego wyboru, czas odpowiedzi to 0,5 minuty na jedno pytanie (bez możliwości powrotu do poprzedniego pytania). Po godzinie 19:55 test staje się nieaktywny, a osoby, które były w trakcie jego rozwiązywania nie mają możliwości jego kontynuacji i zostają zdyskwalifikowane z I etapu. Prawidłowe działanie wymaga od Uczestnika podłączenia do Internetu, posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome lub kompatybilnej z nią innej przeglądarki np. Firefox, Safari, Opera oraz włączonego w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript i Cookies.
 6. Zadania testowe w pierwszym etapie ocenia się według zasady 0/1, tj. błędna odpowiedź lub jej brak 0 pkt., prawidłowa odpowiedź 1 pkt.
 7. Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 osób z największą ilością punktów, niezbędne jednak jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi (tj. 56 pkt.), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 5.
 8. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poinformowane drogą mailową najpóźniej do dnia -28 kwietnia 2023.
 9. Etap drugi i etap trzeci Olimpiady odbędą się w dniu 25 maja 2023 w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161 w Siedlcach.
 10. Drugi etap Olimpiady rozpocznie się o godzinie 10.00
 11. Etap drugi polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego składającego się ze 40 pytań jednokrotnego wyboru, czas odpowiedzi to 1 minuta na jedno pytanie, łączny czas to 40 minut od chwili poinformowania przez Organizatora o rozpoczęciu biegu tego terminu (po rozdaniu testów wszystkim Finalistom Olimpiady).
 12. Podczas drugiego etapu Olimpiady obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych, które muszą zostać przez uczestników pozostawione poza pomieszczeniem, w którym przeprowadzony zostanie test wiedzy. Złamanie tego obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją z uczestnictwa w Olimpiadzie.
 13. Zadania testowe w drugim etapie również ocenia się według zasady 0/1, tj. błędna odpowiedź lub jej brak 0 pkt., prawidłowa odpowiedź 1 pkt.
 14. Wyniki drugiego etapu ogłasza się ustnie zgromadzonym uczestnikom w dniu Olimpiady.
 15. Do etapu trzeciego zostaną zakwalifikowane maksymalnie 3 osoby (Laureaci) z największą liczbą punktów, niezbędne jednak jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi (tj. 28 pkt.) z zastrzeżeniem ust. 16.
 16. W sytuacji, gdy największą, ale taką samą ilość punktów otrzyma więcej niż 3 osoby, wówczas do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowana większa ilość osób.
 17. Trzeci etap Olimpiady polegać będzie na praktycznym wykonaniu trzech technik badania przedmiotowego wskazanych w wylosowanym przez Laureata zestawie przed powołanym Komitetem Naukowym. Z tego względu zaleca się zabranie przez Finalistów Olimpiady uniformów medycznych.
 18. Zestaw zawierać będzie 3 techniki badania przedmiotowego, za każdą wykonaną technikę uczestnik trzeciego etapu Olimpiady może uzyskać od 0 do 2 pkt. Łącznie może uzyskać maksymalnie 6 pkt.
 19. Spośród Laureatów Komitet Naukowy wyłoni Zwycięzcę Olimpiady a także osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce.
 20. Laureaci Olimpiady otrzymają tuż po ogłoszeniu Zwycięzcy i osoby, które zajęła drugie i trzecie miejsce dyplomy, nagrody książkowe oraz gadżety tematyczne.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i formy poszczególnych etapów Olimpiady.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy Finalistów i Laureatów Olimpiady.
 3. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik biorąc udział w Olimpiadzie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Olimpiada nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników są przetwarzane przez organizatorów jako współadministratorów danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Organizatorzy informują, że:

 1.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Olimpiady na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności rejestracji

Uczestników, komunikacji elektronicznej z Uczestnikami wyłaniania Zwycięzców poszczególnych etapów, wydania Nagród.

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach są Organizatorzy, tj. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 2 oraz Akademia Nauk Stosowanych w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce. 
 2. Strony zawarły ze sobą porozumienie, w którym ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi. Najważniejsze uzgodnienia dostępne są w pkt 11 poniżej.
 3. Spółki ustaliły wspólny adres do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: tj. poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl lub pisemnie na adres WN PWN z dopiskiem ‘IOD’.
 4. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i bieżącego kontaktu w sprawie Olimpiady oraz wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Jeżeli uczestnik wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt na podany powyżej adres e-mail Administratorów. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
 5. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Olimpiady jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów podanych w pkt 1 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Olimpiadzie, wyboru laureatów poszczególnych etapów i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.
 6. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Olimpiadzie, wydaniem nagrody, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Olimpiadą oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Administratorzy oświadczają, że dane uczestników Olimpiady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane uczestników Olimpiady będą ujawniane przez Organizatorów wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatorów, podmiotom udzielającym Organizatorom wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.
 10. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
  1. W związku ze współadministrowaniem danych osobowych na zasadach opisanych z niniejszej klauzuli, współadministratorzy zawarli porozumienie ws. współpracy i współadministrowania danymi osobowymi uczestników Olimpiady.
  2. Każdy ze współadministratorów odpowiada za zabezpieczenie i prawidłowość organizowania procesu przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie.
  3. W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), właściwy będzie współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie.
  4. W zakresie wywiązywania się przez współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie współadministrator, który stwierdził naruszenie.
  5. Każdy ze współadministratorów zobowiązany jest samodzielnie do wywiązywania się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane.

 

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Olimpiady na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności rejestracji Uczestników, komunikacji elektronicznej z Uczestnikami wyłaniania Zwycięzców poszczególnych etapów, wydania Nagród.
 2. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach są Organizatorzy, tj. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 2 oraz Akademia Nauk Stosowanych w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce. 
 3. Strony zawarły ze sobą porozumienie, w którym ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi. Najważniejsze uzgodnienia dostępne są w pkt 11 poniżej.
 4. Spółki ustaliły wspólny adres do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: tj. poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl lub pisemnie na adres WN PWN z dopiskiem ‘IOD’.
 5. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i bieżącego kontaktu w sprawie Olimpiady oraz wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Jeżeli uczestnik wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt na podany powyżej adres e-mail Administratorów. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Olimpiady i jego opiekuna jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów podanych w pkt 1 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Olimpiadzie, wyboru laureatów poszczególnych etapów i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.
 7. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Olimpiadzie, wydaniem nagrody, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Olimpiadą oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Administratorzy oświadcza, że dane uczestników Olimpiady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane uczestników Olimpiady będą ujawniane przez Organizatorów wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatorów, podmiotom udzielającym Organizatorom wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.
 11. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
  1. W związku ze współadministrowaniem danych osobowych na zasadach opisanych z niniejszej klauzuli, współadministratorzy zawarli porozumienie ws. współpracy i współadministrowania danymi osobowymi uczestników Olimpiady.
  2. Każdy ze współadministratorów odpowiada za zabezpieczenie i prawidłowość organizowania procesu przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie.
  3. W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), właściwy będzie współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie.
  4. W zakresie wywiązywania się przez współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie współadministrator, który stwierdził naruszenie.
  5. Każdy ze współadministratorów zobowiązany jest samodzielnie do wywiązywania się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane.

ZAŁĄCZNIK 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 3

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz