Czas trwania:

28.08.2021 - 30.09.2021


Czas trwania:

Biblioteki IBUK Libra


Nagroda:

Statuetka i nagrody książkowe podczas Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra

Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU
„Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”

 

I. Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie
    przy ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000067444, NIP 5260152235, REGON 012822460, kapitał zakładowy 4.250.606,00 złotych (wpłacony w całości) (dalej również: „Organizator”).

 

  1. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

 

II.            Przedmiot i cel Konkursu

 

1.    Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bibliotek najbardziej aktywnie promujących platformę IBUK Libra (dalej również: „Promocja e-czytelnictwa”), Zasady oceny opisano w punkcie V ust. 3.2.      Celem Konkursu jest wspieranie propagowania czytelnictwa online oraz promocja serwisu IBUK Libra wśród czytelników.

 

III.Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 

  1. W konkursie mogą wziąć udział instytucje: biblioteki publiczne, pedagogiczne i akademickie, które spełniają poniższy warunek:

 

a. są klientami IBUK Libra (posiadają dostęp do usługi IBUK Libra);

b. w subiektywnej opinii Organizatora aktywnie promują platformę IBUK Libra wśród swoich czytelników

c. spełniają kryteria w kategoriach ustalonych przez Organizatora (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).

           2. Uczestnikom zostaną przyznane nagrody według poniższych kryteriów:

                        a. Aktywna promocja IBUKA Libry wśród czytelników – Organizator bierze pod uwagę liczbę przeczytanych stron (na podstawie statystyk) w okresie 30.06.2019 – 1.07.2021 w przypadku uczelni wyższych oraz liczbę wykorzystanych kodów PIN w okresie 30.06.2019 w przypadku bibliotek publicznych i pedagogicznych.

                      b. Promocja IBUKA Libry w Internecie – Organizator bierze pod uwagę aktywną promocję IBUKA Libry w Internecie (tj. kanały social media, strony www bibliotek) w okresie 30.06.2019 – 1. 07.2021.

                      c. Największy przyrost zasobów w ciągu ostatnich 2 lat – Organizator bierze pod uwagę skalę przyrostu zasobów (liczba książek wykupionych przez bibliotekę na platformie IBUK libra) w dwóch ostatnich umowach.

 

 

IV.           Zwycięzcy Konkursu

 

1.      Zwycięzcami Konkursu jest 4 Uczestników, którzy spełniają wszystkie kryteria określone w pkt. III. ust. 3 (dalej również: „Zwycięzca Konkursu”).

2.      Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

V.            Nagrody

 

1.      Organizator przewiduje przyznanie Zwycięzcom Konkursu następujących nagród:

 

a.      I miejsce w każdej kategorii: statuetka, atrakcyjne zestawy książek z nowościami wydawniczymi Grupy PWN (biblioteki uczelniane, najlepsze biblioteki publiczne i pedagogiczne – konsorcja, największy przyrost w ramach umowy)

b.      Organizator może przyznać wyróżnienia maksymalnie w 3 wybranych kategoriach.

 

(dalej również oddzielnie: „Nagroda” lub łącznie „Nagrody”).

 

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału Nagród oraz przyznania nagród specjalnych.

 

3.      Każdy Zwycięzca Konkursu może otrzymać jedną Nagrodę.

 

4.      Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, a w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do Nagrody, przysługujące Zwycięzcy Konkursu, nie jest zbywalne.

  1. W zakresie, w jakim Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody, Organizator przyzna takiemu Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej sumie 19% wartości Nagrody i 19% od tak obliczonej kwoty (dalej również oddzielnie: „Nagroda Dodatkowa” lub łącznie „Nagrody Dodatkowe”).

VI.           Rozstrzygnięcie Konkursu

 

1.      Podsumowanie Konkursu, ogłoszenie Zwycięzców Konkursu oraz wręczenie Nagród odbędzie się do dnia 30.09.2021 roku (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”)

 

2.      O terminie i miejscu podsumowania Konkursu, jego Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

3.      Zwycięzca Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od wartości Nagrody, w terminie 14 dni od Ogłoszenia Wyników Konkursu przekaże Organizatorowi:

 

a.      numer rachunku bankowego, na który Organizator może dokonać przelewu kwoty odpowiadającej wartości Nagrody Dodatkowej; oraz

 

b.      oświadczenie w formie pisemnej, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Dla oceny, czy zachowany został 14-dniowy termin na doręczenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym, liczy się data doręczenia oświadczenia Organizatorowi. Niezłożenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym we wskazanym terminie oznacza, że Zwycięzca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Laureatowi, który nie złożył oświadczenia na zasadach opisanych w niniejszej literze b. nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi.

 

4.      Wydanie Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b. powyżej poprzez dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej wartości przyznanej Nagrody Dodatkowej na numer rachunku bankowego przekazanego uprzednio Organizatorowi zgodnie z ust. 3. lit a. powyżej.

 

5.      Odpowiedzialność za wykonanie jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, w tym zapłaty podatku dochodowego, powstałych w związku z uczestnictwem w Konkursie, ponosi Zwycięzca Konkursu. 

 

 

VII. Reklamacje

 

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w  ust. 4 poniżej (dalej również: „Reklamacje”).

 

2.      Reklamacje powinny zawierać:

 

a.      pełną nazwę Uczestnika;

b.      dokładny adres korespondencyjny Uczestnika;

c.       wskazanie i opis przyczyny uzasadniającej Reklamację.

 

3.      Reklamacje można zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni, licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.

 

4.      Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2,  02-460 Warszawa z dopiskiem – konkurs „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece” lub na adres email: blazej.grygo@pwn.pl.

 

5.      Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie terminie określonego w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.

 

6.      Reklamacje rozpatruje Organizator. Organizator, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

7.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

8.      O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

VIII.         Dane osobowe

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych”.
  2. Dane osobowe w zakresie podanym w regulaminie i w trakcie realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji konkursu i bieżącego kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. odpowiednio w celu realizacji konkursu, jej rozliczenia, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby reprezentującej/osoby kontaktowej i ewentualne dochodzenie roszczeń. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, bądź podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane prze okres trwania współpracy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat.
  3. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

IX.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany terminów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

3.  Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: Błażej Grygo, blazej.grygo@pwn.pl; tel. kom. 502 796 011.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 3

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz