Czas trwania:

24.05.2024-28.05.2024

Dla kogo?

Dla każdego

Nagroda:

Książki Wydawnictwa Naukowego PWN

Regulamin

 1. Konkurs 

 

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej„Uczestnikami”).  

2. Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA w Warszawie, ul. Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, Kapitał zakładowy 4.250.606 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-01-52- 235, zwane dalej („Organizator”).  

Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook® na profilu PWN Nauka: https://www.facebook.com/PWNNauka 

Fundatorem Nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA.  

Organizator oświadcza, że: 

 1. a) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®; 
 2. b) Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Facebook®; 
 3. c) Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs; 
 4. d) Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®; 
 5. e) Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego Facebook®. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).  

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, któraposiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook.  

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Wydawnictwa Naukowego PWN oraz pracownicyspółek należących do Grupy PWN. 

4. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców/ nagrody 

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 24-05-2024 o godzinie 14:00 i kończy się 28-05-2024 o godzinie 23:59. Wtedy to nastąpi koniec wysyłania zgłoszeń.  

Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe „Jaka jest Twoja ulubiona, weryfikowalna ciekawostka naukowa?”. 

Poprawne zgłoszenie konkursowe z odpowiedzią na pytanie konkursowe, spełniające powyższe wymogi musi być dodane przez Uczestnika w komentarzu pod wpisem konkursowym zamieszczonym na profilu na Facebooku PWN Nauka (https://www.facebook.com/PWNNauka) w terminie 24.05.2024 – 28.05.2024.  

Uczestnik, dodając komentarzoświadcza, że jest jego autorem.  

Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzców zgodnie z kryterium:  

 1. a) Kreatywności 
 2. b) Zgodności z tematem Zadania 

10 autorów najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci książek PWN: 

Eric Weiner „Genialni” 

Eric Weiner „Ekspresem z Sokratesem” 

 Jeden uczestnik może wygrać nagrodę tylko raz, ale może wysłać na konkurs nieskończoną ilość tekstów.  

Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.  

Zgłoszenia wysłane w terminie późniejszym niż 28.05.2024 o 23.59 nie będą brane pod uwagę. Teksty obraźliwe, zawierające treści naruszające dobra osób nie będą brane pod uwagę i zostaną usunięte z komentarzy. Teksty niespełniające wymagań konkursowych również nie będą brane pod uwagę.  

Dnia 29.05.2024 na profilu PWN Nauka na Facebooku pojawi się informacja o wyłonieniu zwycięzców. Tego dnia skontaktujemy się z wytypowanymi zwycięzcami w wiadomości prywatnej.  

Zwycięzcy będą zobligowani do wysłania danych osobowych w wiadomości prywatnej na koncie na Facebooku Organizatora (https://www.facebook.com/PWNNauka) do 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przeciwnym razie prawo do nagrody nabywa Organizator.  

Wymagane dane umożliwiające otrzymanie nagrody:  

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adresemail.  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez uczestników konkursu. 

Nagrody zostaną wysłane do 7 dni roboczych od momentu wysłania danych osobowych do Organizatora. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania dokumentów stwierdzających wydanie nagrody w Konkursie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie przesłanej za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu, w związku z przebiegiem Konkursu.  

5. Komisja Konkursowa 

 

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:  

 1. a) wyłonienie zwycięzców Konkursu 
 2. b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
 3. c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu, 
 4. d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, 
 5. e) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. 

6. Reklamacja 

 

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PWN na Facebooku”, w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania.  

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację.  

Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu poleconego w terminie 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród.  

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię,nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.  

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.  

8. Postanowienia końcowe 

 

Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie: https://konkursy.pwn.pl 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na profilu PWN Nauka na Facebooku https://www.facebook.com/PWNNauka i na stronie:https://konkursy.pwn.pl. 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 3

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz