Czas trwania:

12.05.2021 - 26.05.2021


Dla kogo?

Użytkownicy IBUK Libra / bibliotekarze


Nagroda:

Użytkownicy: Książki PWN do 200 zł

Biblioteki: Książki PWN do 300 zł + zestaw podkładek

KONKURS

A co ty możesz zrobić dla swojej biblioteki?

Stwórz kreatywną grafikę, zrób zdjęcie lub nagraj krótkie wideo na temat „Ja i IBUK Libra”, aby wygrać książki PWN za 200 złotych. Dodatkowo wskazana przez Ciebie biblioteka otrzyma zestaw podkładek do czytelni oraz książki PWN. Na prace czekamy tylko do 26 maja!

Regulamin

Regulamin Konkursu „A co ty możesz zrobić dla swojej biblioteki?

 („Regulamin”)

 

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „A co ty możesz zrobić dla swojej biblioteki? (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067444, NIP 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
 3. Organizator oświadcza, że:
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram®;
 5. Facebook® i Instagram® są znakami towarowym zastrzeżonym. Ich użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram;
 6. Serwis Facebook® oraz Instagram® nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs;
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® i Instagram;
 8. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego Facebook® oraz Instagram. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® oraz Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

§ 2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się [13.05.2021] r. o godz. 10.01 i zakończy 26.05.2021 r. o godzinie [23:59] (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoby niepełnoletnie, które załączą do zgłoszenia konkursowego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 2 regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie Uczestnicy posiadający dostęp do konta osobistego w serwisie IUBK Libra libra.ibuk.pl – lub posiadają dostęp do wspomnianego serwisu poprzez VPN, PROXY lub HAN na uczelni. (dalej: „dostęp”).
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora bądź innych spółek z Grupy PWN, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu oraz Nagrody

 1. Konkurs jest przeprowadzony wg założeń przedstawionych w punktach 2-6.
 2. Zadaniem Uczestnika jest aktywne korzystanie z książek online i przesłanie pracy, o której mowa w paragraf 5 pkt. 3 w jednym z trzech  wybranych formatów:

– wideo do 30 sek. (preferowane rozszerzenie MP4,  MOV, WMV, AVI i kompresji do 100 MB);

– grafika (wyłącznie w rozszerzeniu PNG lub JPG i pojemności pliku do 5MB);

– zdjęcie (wyłącznie w rozszerzeniu PNG lub JPG i pojemności pliku do 5MB).

 1. W pracy zgłoszonej przez Uczestnika należy przedstawić sytuację, scenę, okoliczności, którym można nadać tytuł Ja i IBUK Libra. Pracę należy wysłać na adres: konkurs@pwn.pl w temacie wpisując: „Konkurs IBUK Libra”. Ważne będzie załączenie klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1 – do pobrania pod regulaminem). Prace wideo, których pojemność przekracza 10MB prosimy wysyłać przez nieodpłatne usługi przesyłania pliku np. weTransfer, DropBox lub inne, które nie wymagają rejestracji konta Organizatora. W przypadku plików wideo o pojemności pow. 5MB Uczestnik nie jest zwolniony z wysłania w terminie oświadczenie (załącznik nr 1) z jednoznacznym wskazaniem, że akceptuje regulamin konkursu i załącznika 1, a w przypadku osób niepełnoletnich załączenie również wypełnionego i  podpisanego załącznika nr 2 (do pobrania poniżej).
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność, oraz spełnienie kryteriów formalnych wskazanych w Regulaminie i wyłoni 6 zwycięskich Prac. Każdy Zwycięzca otrzyma :
  1. książki z oferty WN PWN do kwoty detalicznej  200 zł wg stawek i dostępności na stronie ksiegarnia.pwn.pl. Zwycięzca samodzielnie wybiera interesujące tytuły i przesyła zwrotnie listę tytułów pocztą e-mail w terminie do 14 dni od ogłoszenia zwycięzców oraz,
  2. prawo do wskazania jednej biblioteki, która  na dzień 12 maja 2021 r. jest klientem IBUKA Libry (lista bibliotek jest dostępna na stronie https://libra.ibuk.pl/), do której trafi 40 egz. „zaczytanych podkładek” pod mysz komputerową z hasłem konkursu i logo IBUKA Libry o wartości 225,39 zł brutto oraz wybrane przez Bibliotekę książki z oferty Wydawnictwa Naukowe PWN do kwoty detalicznej 300 złotych (dalej: „Nagroda”), wg stawek i dostępności z ksiegarnia.pwn.pl. Listę wybranych tytułów należy przesłać zwrotnie pocztą e-mail do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu tj. ogłoszenia zwycięzców.
 3. Informacja o wynikach Konkursu (w tym imię i nazwisko), w tym wskazanie listy laureatów Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), zostanie umieszczona na Fanpage’u lub Instagramie prowadzonym przez Organizatora do 31.05.2021 r. oraz przesłana Zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości prywatnych drogą e-mail.
 4.  Opublikowanie nagrodzonych prac na  profilach WN PWN w social mediach pozostaje w decyzji organizatora.

 

§ 6

 1. Zwycięzcy zobowiązani są wskazać, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail, w ciągu 7 dni od otrzymania prywatnej wiadomości o wygranej zgodnie z paragraf 5 ust. 5 Regulaminu, bibliotekę uprawnioną do Nagrody.
 2. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, podanie nieprawidłowego adresu prawo wskazania biblioteki uprawnionej do Nagrody będzie przysługiwało 7 (słownie: siódmemu) w kolejności Uczestnikowi, którego praca wyłoniona zostanie przez komisję konkursową. W takim przypadku postanowienia ust. 3 – ust. 7 stosuje się do takiego nowo wybranego Uczestnika odpowiednio.
 3. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub pocztą w terminie do 5 dni roboczych od wskazania przez Zwycięzcę biblioteki uprawnionej do Nagrody, na adres tejże, a książki w § 5 ust. 4 na adres Zwycięzcy, który wskazanyzostał w emailu od niego
 4. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.
 6. Jeśli dwóch lub więcej zwycięzców wskaże tę samą bibliotekę, Organizator poprosi drugiego i kolejnych Zwycięzców o wskazanie kolejne dowolnej biblioteki.

 

§ 7

Prawa własności intelektualnej do Prac

 1. W ramach udziału w Konkursie, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania dalszych licencji, licencji na korzystanie z Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. 5.1.2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu),
  4. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 2. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w powyższym ustępie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw do Pracy w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
 4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie praw objętych niniejszym paragrafem, nie powinien brać udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik poprzez złożenie Pracy Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator..
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji, wydania Nagród oraz rozliczenia podatku.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest Organizator, tj. Wydawnictwo Naukowe PWN SA z siedzibą przy ul. Daimlera 2 w Warszawie.
 8. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i w prawnie uzasadnionych celach administratora, rozumianych jako bieżący kontakt w sprawie Konkursu czy rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 9. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

§ 8

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać elektronicznie na adres konkurs@pwn.pl w temacie „Konkurs IBUK Libra – Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie konkursy.pwn.pl.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@pwn.pl (w temacie wpisując: Konkurs IBUK Libra).
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.)
 5. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

ZAŁĄCZNIK 1

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Pobierz